การผจญภัยแห่งพันธกิจ

“เราจัดการให้ความรู้เเละเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมในงานพันธกิจ”


ภารกิจ MISSION

หนุนใจบรรดาประชากรของพระเจ้าให้เป็นมิชชั่นนารี

วิสัยทัศน์ VISION

จัดเตรียมให้คริสตจักรมีความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมในงานพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ PURPOSES

เพื่อพัฒนา
ก.ผู้นำและฆาราวาสเพื่อการทำพันกิจคริสตจักร
ข.ผู้ที่มีภาระใจเพื่อพันกิจ
ค.ผู้นำด้านพันกิจ

เป้าหมาย GOAL

จัดโปรแกรมการศึกษามิชชันนารีอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคริสตจักร ใน6,000 คริสตจักรแห่งประเทศไทย

Picture1
charles.kim

Dr. Charles Kim

Managing Director
Lim Jungsik

Rev. Jungsik Lim

Program Director
DeeMai TangPao

Pastor. DeeMai TangPao

Coordinator