วิทยากรของเรา

steve.eom

Dr. Steve K Eom

President
charles.kim

Dr. Charles Kim

Managing Director
Lim Jungsik

Rev. Jungsik Lim

Program Director
chris.sung

Dr. Chris Y. Sung

eungyun.lee

Rev. Eungyun Lee

sangsun.park

Rev. Sang Sun Park

seokwon.yoon

Dr. Seokwon Yoon

Training Director
DeeMai TangPao

Pastor. DeeMai TangPao

Coordinator